OPPSTART I BRÅSTAD BARNEHAGE ETTER JÅTTÅMODELLEN

Når et barn begynner i barnehagen kan det være første gangen foreldrene overlater en del av omsorgen og ansvaret til andre. Det er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at den avgjørelsen de har tatt er riktig og til beste for barnet. Om barnet og familien trives i hverdagen vil i stor grad være avhengig av om barnehagen løser dette på en god måte.

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre innførte vi høsten 2018 en foreldreaktiv oppstartsmodell, den såkalte Jåttåmodellen. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste barna under tre år, men deler av den brukes også for barn over tre år. For barn under tre år er det viktig at foreldre sette av fem hele dager til oppstarten. 


Små barns nervesystem er ikke ferdig utviklet, og gjør at de er mer sårbare og kan som følge av det bli urolige i «ukjente» situasjoner, slik overgang fra hjemmet til barnehage representerer. Jåttåmodellen tar hensyn til nyere småbarnsforskning og tilrettelegger for bedre tilknytningsprosess til barnets primærkontakt i barnehagen.
Ved at foreldre deltar i barnehagen med oppgaver rundt sitt barn over flere dager, vil foreldrene kunne bli tryggere på personalet og tilbudet barnehagen gir. Foreldrene blir samtidig bedre kjent med andre barn og deres foreldre. Og primærkontakten lærer barnet bedre å kjenne gjennom foreldrenes deltakelse, og etter hvert gradvis tilnærming til barnet. Alt dette gir positive ringvirkninger for barnet. Trygghetssirkelen (Circle of security) blir brukt ved oppstart, se omtale i barnehagens virksomhetsplan.
Se evaluering av Jåttåmodellen, som ligger på barnehagens hjemmeside. 

For barn over tre år har vi tilvenning normalt over 3 dager, eller mer etter barns behov og etter avtale med foreldrene. Vi ønsker at alle nye foreldre skal ta seg tid til å være en stund på avdelingen, for å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

Alle barn kan dessverre ikke starte fra dag en, men alle skal ha start innen to uker, det kan også avtales senere oppstart dersom dette passer bedre for dere.

Hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg avhenger av barnets personlighet, alder og tidligere erfaringer, om de har søsken ved barnehagen samt hvordan det blir møtt av de ansatte i barnehagen. Hvert barn trenger i denne perioden ofte mye voksenkontakt, og vil få en primærkontakt det vil si en voksen som har spesielt ansvar for barnet og kontakten med foreldrene. Primærkontakten blir «losen» for barnet gjennom tilvenningsperioden. Kontaktpersonen sørger for trygghet og omsorg og skal kjenne ekstra godt til «sine» barn og sikre at de blir sett og hørt

Ingen barn/foreldre er like og derfor er det umulig å gi råd som passer for alle, men vi ønsker at hvert barn og foreldrepar skal bli møtt ut fra sine behov. Å ha noen kjente ting i barnehagen gjør ofte oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barna om dere tar med dere bilder av familien og noe som er trygt for barnet, eksempelvis klut eller kosedyr. Noen kan ønske at begge foreldrene er med i oppstarten. Det vil kunne føre til at det blir mange voksne, og lettere kaotisk for de øvrige barna med flere å forholde seg til. Dersom det ikke foreligger spesielle grunner for å være begge, ser vi det som det beste at barnet følges av den ene av dere.

Oppstart i august innebærer også for barna som hadde plass før sommerferien, en ny innkjøring. Gruppen har fått tilskudd av nye barn, enkelte har byttet avdeling, og på toppen av dette blir det flere ukjente ansikt fra voksne som følger sine barn. Vi vil balansere oppmerksomheten mellom de kjente og de ukjente barna i barnehagen, for at oppstarten skal bli god for alle.

Modellen gjør det lettere for personalet å også støtte de kjente barna som har hatt ferie fra barnehagen.

 

Målsetning med Jåttåmodellen:

Oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner

 

Kort om modellen:

 • Foreldremøte for nye foreldre før oppstart
 • Tilbud om ukentlig besøksdag for barn og foreldre før oppstart
 • Ved oppstart er foreldre/foresatte til stede sammen med barnet i fem hele dager
 • Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvaret for barnet i lek, stell og måltid.
 • Kontaktpersonen fra barnehagen er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis.
 • Oppstartsamtale med kontaktperson/pedagogisk leder
 • Oppstart i 3 barns grupper

 

De første dagene:

Klokkeslettene er kun veiledende, og avtales nærmere med kontaktperson

Dag1: kl 900-1400

Dag 2: kl 800-1400

Dag 3: kl 8-1500

Dag 4: kl 800-1500 (eller etter avtale)

Dag 5: kl 800-1500 (eller etter avtale)

 

Dag 1

Primærkontakt:

Når dere kommer til barnehagen, vil dere bli tatt imot av barnets kontaktperson. Primærkontaktens oppgave er blant annet å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet, slik at barnet blir trygg og kan oppnå tilknytning til denne. Vi vil skape en base for nærhet og trygge relasjoner mellom kontaktpersonen og barnet. Dette er spesielt viktig iden første tiden, men også senere. Når behovet for tilknytning er dekket kan barnet gå videre i utforskning og lek. Det er imidlertid på sikt viktig at barnet og dere også blir kjent med flere voksne, slik at det ikke blir så sårbart dersom primærkontakten er borte fra jobb. Det er fint å bli kjent med en voksen og noen få andre barn først, og så utvide horisonten etter hvert. Vi bruker trygghetssirkelen aktivt i dette arbeidet, se virksomhetsplan.

 

Ta med:

 • Tøfler
 • Klesskift
 • Noe kjent og trygt for barnet: tutt, klut eller kosedyr
 • Bilde/foto av dere foreldre/foresatte, andre i familien, venner til barnet, huset deres eller noe annet som barnet er knyttet til (ca. 5 stk) Dere vil få utdelt et papirhus hvor dere kan lime disse på. Huset lamineres og vil bli brukt i barnehagen. Dette huset kan være til god hjelp for barna når de blir lei seg og savner mor og far. Dette er noe vi har god erfaring med og dette hjelper dem med å holde minnet om dere når de opplever at dere er langt borte.

 

Dag 1-3

Foreldre/foresatte:

 • Ha hovedansvaret for barnet
 • Være tilgjengelig og i nærheten av barnet hele tiden. Dette gjelder også for barn som fort blir kjent i barnehagen
 • Delta aktivt i barnehagehverdagen
 • Stelle barnet, sitte sammen under måltider, aktiviteter og lek
 • Få informasjon om hvordan dagsrytmen i barnehagen fungerer
 • Bli litt kjent med personalet samt noen av de andre foreldrene og barna

 

Primærkontakten:

 • Være i nærheten for å bli kjent med barnet og få mulighet til å observere det
 • Se barnet sammen med sine foreldre. Det gir informasjon om blant annet barnets vaner og måte å kommunisere på, og denne informasjonen vil senere bidra til å gjøre barnets hverdager i barnehagen bedre.
 • Bli kjent med barnets behov og informere om barnehagens rutiner og innhold. (Vi vil i forkant ha holdt en oppstartssamtale mellom foreldre og pedagogisk leder)
 • Dialogen med foreldre/foresatte dreier seg om barnet, videre samtaler mellom de voksne kan være svært hyggelig, men dette nedtones slik at fokuset blir på å knytte trygg relasjon mellom primærkontakt og barnet.

 

Dag 4-5

Foreldre/foresatte forlater barnet en liten stund slik at barnet kan være alene sammen med kontaktpersonen, (det er ønskelig at foreldrene oppholder seg i barnehagen, og et egnet rom vil være til disposisjon).

Hvor lenge en skal være borte fra barnet avtales på forhånd.

Dersom foreldre de siste dagene, etter avklaring med personalet, velger å reise bort fra barnehagen for en kortere tid, er det viktig med tilgjengelighet slik at barnehagen lett kan komme i kontakt. Få bekreftet at avdelingen har mottatt riktig telefonnummer.

 

De første ukene

 • Hent barna tidlig, slik at barna ikke får så lange dager. Dette er til det beste for barna. Når tilknytningen er etablert, er det meningen at tilknytningspersonen skal fungere som en trygg base for barnet.
 • Barnet kan få en reaksjon to, tre uker etter oppstart når de forstår at HER skal de faktisk være.
 • Det er viktig at du alltid sier ifra til barnet om at du går, og ikke drar avskjed ut for lenge. På denne måten får barnet tillit til deg. Barnet vet at du går, men også at du kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet for barnet. Det er greit å avklare/avtale avskjeden med barnets primærkontakt/personalet, dersom denne situasjonen kjennes utfordrende.
 • Kontaktpersonen vil bekrefte barnets følelser og trøste barnet, og fortelle at du kommer tilbake. Du kan gjerne ringe og spørre hvordan det går hvis du er urolig. At barnet gråter når du henter kan bety at de ikke er helt trygge i barnehagen enda. De holder på følelsene sine til du kommer. Det kan være triste følelser, men også glede.
 • Mange inntrykk skal bearbeides for barna. Enkelte barn sover kanskje urolig om natten, eller mer enn de pleier, noen endrer spisevaner, og noen får kanskje litt vondt i magen. Dette er barnets måte å si at de ikke er helt komfortable og trygge i den nye situasjonen. Vanligvis går dette fort over. Noen barn vil ha behov for lengre tid i oppstartsfasen, mens andre bruker kortere tid. Det er fint om dere har anledning til å justere lengden på oppholdet i barnehagen etter barnets behov.
 • Oppstarten er ofte kort tid. Det kan være mye informasjon å fordøye både for barn, foreldre og ansatte. Vi håper at alle har forståelse for dette, slik at perioden blir positiv for alle parter.
 • Det kan være lurt å legge opp til rolige ettermiddager hjemme uten aktiviteter i oppstartsfasen. Investering i tid og gode relasjoner med nye barn og foreldre vil ha en positiv ringvirkning for både barnet i forhold til læring og utvikling, og ikke minst for det videre foreldresamarbeidet. Dette vil føre til økt kvalitet på tilbudet til barnet.

  

Gode relasjoner

At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.