Virksomhetsplan og årsplan

Alle barnehager er i Barnehageloven pålagt å utarbeide en pedagogisk årsplan. Den skal bygge på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. Årsplanen kan gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til myndighetsnivåene, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Rammeplanen s. 38

Vi har valgt å dele opp den pedagogiske årsplanen som følgende

 • En virksomhetsplan med grunnleggende informasjon og langsiktige mål for de årene barnet har i barnehagen.
 • En plan for året, utformet som en kalender. Med mål og planer for barnehageåret og et erfaringshjul som tar for seg fagområdene fra rammeplanen.
  Det blir også lagt ut planer på barnehagens nettside hver måned, med den aktuelle informasjon som kommer til enhver tid i løpet av året.

Hvordan skal vi møte barn? 

De voksne:

 • er tydelige og trygge
 • har respekt for enkeltmennesket
 • er til stede og ta del i barnets opplevelser
 • er barnet sin rettleder, modell og talsperson
 • har god kunnskap om hvert enkelt barn
 • fremmer likestilling mellom kjønn
 • gir barnet tilrettelagt ansvar
 • introduserer nye og spennende områder barnet kan utforske
 • tar vare på det gode øyeblikket

Rammeplanen sier blant annet at personalet må;

 • reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og likestilling. S. 10
 • arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger. S.19
 • støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg. S. 20
 • bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre. S. 20
 • anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale  uttrykk og støtte deres språkutvikling. S. 23