Vedteker

FORMÅL Barnehagen drives etter Lov om barnehager av 5. mai 1995 nr 19 med gjeldende forskrifter. Barnehagen har samme formålsparagraf som de offentlige barnehagene. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

EIERFOHOLD

Bråstad Barnehage er en privat barnehage som startet opp 31.08.00. Den eies av aksjeselskapet Bråstad Barnehage A/S. Barnehagen hadde første barnehageåret 18 hele plasser, - for barn i alderen 1-6 år. Fra august 2001 ble barnehagen utvidet til 22 hele plasser. August 2006 ble barnehagen utvidet til 28 hele plasser i alderen 1-6 år. August 2013 utvidet til 33 plasser fordelt på Ekorn 1-3 år og Bever avdeling 3-6 år. August 2014 ble barnegruppen delt opp i tre avdelinger med en ny gruppe i friluft som kalte seg Skautrolla. August 2018 fikk vi godkjent en utvidelse med 20 m2 på leke- og oppholdsareal, som blir den nye rammen for opptak sammen med norm for bemanning.

 

FORMÅL 

Barnehagen drives etter Lov om barnehager av 5. mai 1995 nr 19 med gjeldende forskrifter. Barnehagen har samme formålsparagraf som de offentlige barnehagene. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

 

BARNEHAGENS OPPHOLDSAREAL 

Følgende inneareal er godkjent til bruk for barnehagen:

Det tidligere seksårsbygget med tilstøtende toalett, garderobe, kjøkken, spiserom, loftsrom og klasserom, videre grupperommet i enden av gangen ved styrers kontor samt toalett, klasserom, kjøkken og personalrom, og halve salen i 1. etasje.

Totalt leke og oppholdsareal tilsvarer 169m2,- (eksklusive garderober, toaletter, kjøkken og personalrom)

Barnehagen følger barnehagelovens § 10 sin veiledende norm for barns lekeareal inne, som er 4 m2 netto pr barn over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år, for avdelingene Ekorn og Bever. Friluftsavdelingen Skautroll har hovedbasen sin ute, og disponerer grillhytte, gapahuk, lavvo og varmestue. Det ble i SU pr 29. april 2020 godkjent endret norm for denne gruppens lekeareal inne, som berammes til 3,65 m2 pr barn over 3 år.

Følgende uteareal er godkjent til bruk for barnehagen: Inngjerdet lekeområde, dette utearealet tilsvarer 1090 m2,-. I 2010 ble det inngjerdet ytterligere et uteområde, «Nøtteskogen» med grillhytte, som barnehagen benytter, I tillegg har vi skogen som ligger i umiddelbar nærhet - til turområde.

 

ÅPNINGSTIDER/FERIER 

Barnehagen holder åpent fra kl 07.00 til kl 16.30 ukens fem første dager. Maks oppholdstid er 9 timer pr. dag.

Det avholdes 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er feriestengt i fellesferien tilsammen 4 uker.

Den har åpent i romjulen og mellomdagene i påsken etter behov, onsdag før påske stenger barnehagen kl. 12.00. 

 

BEMANNING 

Det er til enhver tid ansatt personal innenfor de rammer som er gitt av barnehageloven. Barnehagen har vikarordning ved syke- og annet fravær. 

 

OPPTAK AV BARN 

Det er samordnet hovedopptak i Arendal kommune med søknadsfrist 1. mars. Søknad skjer på internett, felles for private og kommunale barnehager. Tildelte plasser gjelder frem til barnehageårets slutt det året barnet fyller 6 år. Tildeling og oppsigelse foregår digitalt gjennom Arendal kommunes søkeportal. Uriktige opplysninger i barnehagesøknaden kan føre til oppsigelse av barnehageplass. 

 

OPPTAKSKRITERIER 

  1. Funksjonshemmede barn og barn med særlige behov skal prioriteres ved opptak.
  2. Personalets og styrets barn/barnebarn.
  3. Vurdering av familiens fysiske og psykiske helse.
  4. 6 åring med utsatt skolestart
  5. Søsken
  6. 5 åringer
  7. Barn av enslig far eller mor når hun/han er yrkesaktiv eller under utdanning – (Enslige forsørgere som er samboere sidestilles med gifte forsørgere.)
  8. Vurdering av familiens generelle livssituasjon, herunder begge foreldre yrkesaktive

 

Under opptaket gjøres det en total vurdering med hensyn til gruppesammensetning og aldersfordeling.

Barnehagen gir tilbud til innbyggere hovedsakelig i Arendal, samt fylkets øvrige kommuner. Barn i nærmiljøet skal tilbys plass i den grad det er mulig.

  

FORSIKRING

Barna er forsikret i IF Storebrand.

 

FORELDREBETALING 

Foreldrebetalingene følger Stortingets vedtak om maksimalpris iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringer varsles med en måned. Søskenmoderasjon gis med 30 % for barn nr. 2 og med 50 % for barn nr. 3. Vi følger Arendal kommunes retningslinjer for inntektsgradering. Søknad finnes på kommunens nettside under barnehage, priser og betaling.Barnehageeier vil kunne si opp avtaleforhold med 14. dagers virkning hvis foreldrebetaling uteblir med en måned.

  

OPPSIGELSE 

Gjensidig oppsigelsesfrist av barnehageplass er 2 måneder regnet fra den 1. i hver måned.

Ved oppsigelse på tilbudte plasser i perioden mellom opptak og det tidspunkt da barnet skulle ha begynt, regnes oppsigelsestiden fra den måneden barnet skulle startet. Det må betales for plassen til oppsigelsestidens slutt, så sant ikke plassen blir dekt inn av nytt barn.

Prosentdel av tildelt plass kan ikke sies opp. Dersom det ønskes endringer kan dette søkes om, søknaden blir behandlet ut i fra andre søkere og muligheten til å holde barnehagen fullt oppdekt.

Hvis barnets plass sies opp etter 31. mars, må det betales for plassen ut barnehageåret.

  

ÅRSPLAN 

Barnehagen skal ha en årsplan som gir oversikt over aktivitetene og den pedagogiske virksomheten gjennom året. Årsplanen behandles i Styret og godkjennes i Samarbeidsutvalget. Planen deles ut til foreldrene. Kopi av årsplanen sendes Pedagogisk samordning.

 

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

I følge Lov om barnehager § 4, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Det avholdes møter minimum 1 gang i året.

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalget består av 3 foreldrerepresentanter, 3 fra de ansatte og 1 fra eier. Styrer har møte- tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Styrer har ikke stemmerett med mindre vedkommende er valgt medlem. Samarbeidsutvalgets oppgaver fremgår av Lov om barnehager og gjeldende forskrifter.

Representantene for foreldre og ansatte samt vararepresentanter velges for ett år av gangen.

 

BARNEHAGENS STYRE 

Barnehagens styre består av 3 representanter for eierne. Det er ansatt egen regnskapsfører.

  

HELSEATTEST 

Barnehagen står under tilsyn av helsemyndighetene, I henhold til Lov om barnehage § 50 skal det legges fram erklæring om barnets helse når barnet begynner i barnehagen. 

 

POLITIATTEST 

De ansatte i barnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest.

 

TAUSHETSPLIKT 

Personalet i barnehagen har taushetsplikt etter Lov om barnehager § 44.

 

OPPLYSNINGSPLIKT

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt etter Lov om barnehager § 45 og § 46.

 

INTERNKONTROLL 

Barnehagen har rutiner for internkontroll, i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) og forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Barnehagen abonnerer på internkontrollsystem med sjekklister gjennom PBL Mentor, hvor internkontroll følges opp og utøves i samarbeid med arbeidstakerne.

 

VEDTEKTSENDRING

Vedtektene fastsettes av styret og legges fram for Samarbeidsutvalget. Vedtektene revideres ved endring i lovverket, eierforhold og godkjenning. Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes Arendal kommune. Opprettet i 2000

Revidert, 2001, 2006, 2013, 2014

Siste revidering behandlet og godkjent av Styret 30.04.2018